Северен ледовит океан

Северен ледовит океан

Географско положение

Това е най – малкият и най – плитък океан. Разположен е в северната полярна област на Земята, наречена Арктика. В центъра й се намира Северният полюс, достигнат за първи път през 1909г. от американеца Робърт Пири. На юг Арктика е ограничена от северната полярна окръжност. В Арктика попадат най – северните части на Европа, Азия и Северна Америка, по – голямата част от Гренландия и Арктичния океан. В Арктика се наблюдават природните явления полярен ден и  полярна нощ. Почти от всички страни Арктичният океан е обграден със суша. 

Арктичен океан

Подводен релеф

Голяма част от релефа на дъното на Северния ледовит океан заема шелфа (над 45% от дъното на океана, максимална ширина до 1300 m) и подводните покрайнини на континентите (до 70% от площта на дъното). Именно с това се обяснява малката средна дълбочина на океана – около 40% от площта му има дълбочина под 200 m.

 
56